تخریب ملک ساختمان
Written by takhrib

تخریب ملک

تخریب ملک و در نظر گرفتن نکات آن تهیه طرح تخریب سازه ها یک طرح تخریب دقیق ساخته شده است که نشان می دهد فرایند مختلف درگیر است و آنها عبارتند از: محل ساختمان تخریب شده است.  فاصله از ساختمان به ساختمان های مجاور آن، خیابان ها، سازه ها و مبلمان خیابانی قابل توجهی تخریب می شود. سیستم های پشتیبانی ساختاری ساختمان. یک نقشه برای نشان دادن روش تخریب ساختمان؛ ترتیب دقیق از تخریب اعضای ساختاری؛ و روش تخریب پذیرفته می شود.

ادامه مطلب